Dokumentai

  informacija atnaujinta 2024-06-28

 

LICĖJAUS NUOSTATAI

  VGTU inžinerijos licėjaus nuostatai      
           

 

STRATEGINIS PLANAS

  2021-2024 metų strateginis planas   2016-2020 metų strateginis planas
           

 

UGDYMO PLANAS

  2023–2025 metų ugdymo planas   2021–2023 metų ugdymo planas
           
  2023-2024 ir 2024-2025 m. m. ugdymo plano pakeitimas      

 

VEIKLOS PLANAS

  VGTU inžinerijos licėjaus 2024 m. veiklos planas   VGTU inžinerijos licėjaus 2023 m. veiklos planas
           
   VGTU inžinerijos licėjaus 2022 m. veiklos planas   VGTU inžinerijos licėjaus 2021 m. veiklos planas
           
  VGTU inžinerijos licėjaus 2020 m. veiklos planas      
           

 

INŽINERIJA

  Įsakymas dėl specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalies patvirtinimo   Inžinerinio ugdymo praktikos darbo aprašas
           
  5 žingsnių metodo inžinerijos pamokose įgyvendinimo VGTU inžinerijos licėjuje programa      
           

 

DOKUMENTAI

  Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas   Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pašalinių asmenų lankymosi VGTU inžinerijos licėjuje tvarkos aprašas
           
  Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir įsivertinimo aprašas  ►   Nuotolinio darbo pamokoje tvarka
           
 

Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

  Krizių valdymo tvarkos aprašas
           
  Hibridinio mokymo organizavimo tvarka   Ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas ekstremalių situacijų metu
           
  VGTU inžinerijos licėjaus viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės    VGTU inžinerijos licėjaus vidaus kontrolės politika
           
  VGTU inžinerijos licėjaus darbo tvarkos taisyklės   Savižudybių rizikos valdymo (algoritmo) tvarkos aprašas
           
  Mokinio elgesio taisyklės   Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įgyvendinimo tvarkos aprašas
           
  Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla   Mokytojo pareigybės aprašymas
           
  Patyčių prevencijos tvarkos aprašas   Veiksmai mokiniui susirgus, patyrus traumą
           
  Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema   Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas
           
  Savižudybių rizikos valdymo algoritmas   Stojamuju egzaminų organizavimo tvarka 2023-2024
           
  Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės    Licėjaus socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
           
  Mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir kito dalyko dalies pamokų ar visų pamokų lankymo tvarkos aprašas   VGTU inžinerijos licėjaus ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2024 m.
           
  VGTU inžinerijos licėjaus darbuotojų, įtarusių mokinį vardojus psichiką veikiančias medžiagas, veiksmų tvarkos aprašas   VGTU inžinerijos licėjaus maitinimo tvarkos aprašas
           
  VGTU inžinerijos licėjaus pirkimų organizavimo aprašas      

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

  Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas   Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento priedas
           

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

  Asmens duomenų tvarkymo taisyklės   Asmens duomenų mokymų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas
           
  Dokumentų formos (BDAR)   Reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros aprašas
           
  Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės   Vaizdo kamerų išdėstymo schema
(Antakalnio g. 120)
           
  Vaizdo kamerų išdėstymo schema
(Nemenčinės pl. 16)
     
Skip to content