Dokumentai

  informacija atnaujinta 2022-09-23

 

LICĖJAUS NUOSTATAI

  VGTU inžinerijos licėjaus nuostatai      
           

 

STRATEGINIS PLANAS

  2021-2024 metų strateginis planas   2016-2020 metų strateginis planas
           

 

UGDYMO PLANAS

  2021–2023 metų ugdymo planas      
           

 

VEIKLOS PLANAS

  VGTU inžinerijos licėjaus 2022 m. veiklos planas   VGTU inžinerijos licėjaus 2021 m. veiklos planas
           
  VGTU inžinerijos licėjaus 2020 m. veiklos planas      
           

 

INŽINERIJA

  Įsakymas dėl specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programų) inžinerinio ugdymo dalies patvirtinimo   Inžinerinio ugdymo praktikos darbo aprašas
           
  5 žingsnių metodo inžinerijos pamokose įgyvendinimo VGTU inžinerijos licėjuje programa      
           

 

DOKUMENTAI

  Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka   Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pašalinių asmenų lankymosi VGTU inžinerijos licėjuje tvarkos aprašas
           
  Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir įsivertinimo aprašas  ►   Nuotolinio darbo pamokoje tvarka
           
  Hibridinio mokymo organizavimo tvarka   Ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas ekstremalių situacijų metu
           
  VGTU inžinerijos licėjaus viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės    VGTU inžinerijos licėjaus vidaus kontrolės politika
           
  VGTU inžinerijos licėjaus darbo tvarkos taisyklės   Savižudybių rizikos valdymo (algoritmo) tvarkos aprašas
           
  Rekomendacijos dėl veiksmų, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla   Mokytojo pareigybės aprašymas
           
  Patyčių prevencijos tvarkos aprašas   Veiksmai mokiniui susirgus, patyrus traumą
           
  Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema   Mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas
           
  Savižudybių rizikos valdymo algoritmas   Krizių valdymo tvarkos aprašas
           

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

  Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas   Vaiko gerovės komisijos darbo reglamento priedas