Licėjaus taryba

Licėjaus taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Licėjaus savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti Licėjaus mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę ir vietos bendruomenę demokratiniam Licėjaus valdymui bei Licėjaus veiklos tikslų įgyvendinimui. Taryba padeda spręsti Licėjui aktualius klausimus, atstovauti Licėjaus direktoriui teisėtiems Licėjaus interesams. Tarybos veikloje lygiomis teisėmis gali dalyvauti ir steigėjo, vietos bendruomenės, rėmėjų atstovai.

Taryba:

 • teikia siūlymus dėl Licėjaus strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Licėjaus strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Licėjaus darbo tvarkos

taisyklėms, kitiems Licėjaus veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Licėjaus direktoriaus;

 • teikia siūlymus Licėjaus direktoriui dėl nuostatų pakeitimo ar papildymo, Licėjaus vidaus

struktūros tobulinimo;

 • inicijuoja Licėjaus mokinių tėvų (globėjų) ir visos bendruomenės bendradarbiavimą;
 • svarsto Licėjaus pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri

Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;

 • teikia siūlymus dėl Licėjaus darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo, darbo sąlygų

sudarymo, talkina Licėjaus materialiųjų, finansinių ir intelektualiųjų išteklių pritraukimui;

 • išklauso Licėjaus metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Licėjaus direktoriui

dėl veiklos tobulinimo;

 • teikia siūlymus Licėjaus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl

Licėjaus materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

 • svarsto Mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Licėjaus bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Licėjaus direktoriui;
 • gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisė-

tumą ištirs kompetentingos institucijos;

 • teikia siūlymus dėl Licėjaus vadovų atestacijos;
 • svarsto Licėjaus direktoriaus teikiamus ir kitus svarbiausius Licėjaus veiklos klausimus.

 

Licėjaus tarybos sudėtis

Vardas, pavardė  
Raimundas Beinortas Pirmininkas
Romualdas Kliukas VILNIUS TECH

Birutė Aleksaitienė
Kęstutis Bredelis
Lina Kairiūkštienė
Edita Lukšaitė
Neringa Reisienė

Mokytojų atstovai
Rima Tamošiūnaitė
Jurgita Bliznikienė
Rokas Šlekys
Laura Purinė
Vytautas Pačiauskas
Tėvų atstovai
Mirėja Banevič 
Miglė Pitkurnaitė 
Viltė Dambrauskaitė 
Viljamas Jokūbauskas 
Džiugas Kairiūkštis 
Mokinių atstovai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content