Licėjaus taryba

Licėjaus taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Licėjaus savivaldos institucija, lygiomis dalimis   telkianti Licėjaus mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę ir vietos bendruomenę  demokratiniam Licėjaus valdymui bei Licėjaus veiklos tikslų įgyvendinimui. Taryba padeda spręsti Licėjui aktualius klausimus, atstovauti Licėjaus direktoriui teisėtiems Licėjaus interesams. Tarybos veikloje lygiomis teisėmis gali dalyvauti ir steigėjo, vietos bendruomenės, rėmėjų atstovai.

Taryba:

 •     teikia siūlymus dėl Licėjaus strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 •     pritaria Licėjaus strateginiam planui,  metiniam veiklos planui, Licėjaus darbo tvarkos

taisyklėms, kitiems Licėjaus veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Licėjaus direktoriaus;

 •     teikia siūlymus Licėjaus direktoriui dėl  nuostatų pakeitimo ar papildymo, Licėjaus vidaus

struktūros tobulinimo;

 •     inicijuoja Licėjaus mokinių tėvų (globėjų) ir visos bendruomenės bendradarbiavimą;
 •     svarsto Licėjaus pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri

Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;

 •     teikia siūlymus dėl Licėjaus darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo, darbo sąlygų

sudarymo, talkina Licėjaus materialiųjų, finansinių ir intelektualiųjų išteklių pritraukimui;

 •     išklauso Licėjaus metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Licėjaus direktoriui

dėl veiklos tobulinimo;

 •     teikia siūlymus Licėjaus savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl

Licėjaus materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

 •    svarsto Mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Licėjaus bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Licėjaus direktoriui;
 •    gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisė-

tumą ištirs kompetentingos institucijos;

 •    teikia siūlymus dėl Licėjaus vadovų atestacijos;
 •    svarsto Licėjaus direktoriaus teikiamus ir kitus svarbiausius Licėjaus veiklos klausimus.

Licėjaus tarybos sudėtis

Mokinių tėvai ir bendruomenės nariai:

 1. Raimundas Beinortas  – pirmininkas
 2. Dovilė Deltuvienė
 3. Romualdas Kliukas
 4. Donatas Žukauskas
 5. Miroslav Nosevič

 

Mokytojai:

 1. Birutė Aleksaitienė
 2. Kęstutis Bredelis – sekretorius
 3. Lina Kairiūkštienė
 4. Edita Lukšaitė
 5. Neringa Reisienė

 

Mokiniai:

 1. Jovilė Devėnaitė
 2. Eugenijus Gabrielius Ivanauskas
 3. Morkus Jankauskas
 4. Agnius Karalevičius
 5. Domantas Matuliauskas