Bendrasis ugdymas

Mokslo metų trukmė
Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 2021–2022 m.m.:

Ugdymo proceso trukmė:
1–4 klasių mokiniams – 175 dienos,
5–8 klasių ir I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185 dienos,
III gimnazijos klasės mokiniams – 180 dienų,
IV gimnazijos klasių mokiniams – 165 dienos.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 2022 m. birželio 9 d. 35
5–8 ir I–II gimn. 2022 m. birželio 23 d. 37
III gimn. 2022 m. birželio 16 d. 36
IV gimn. 2022 m. gegužės 26 d. 33

 

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams – 2022 m. birželio 10 d., 5–8 klasių ir I–II gimnazijos klasių mokiniams – 2022 m. birželio 27 d., III gimnazijos klasės mokiniams – 2022 m. birželio 17 d., IV gimnazijos klasės mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Visų klasių mokiniams vasaros atostogos trunka iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (1–4 klasėse), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu antrosios dalies (I–II gimnazijos klasėse) ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (III–IV gimnazijos klasėse) programas skirstomas pusmečiais:

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21 d. 2022 m. sausio 24 d. – birželio 9 d.
I–II gimn. 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21 d. 2022 m. sausio 24 d. – birželio 23 d.
III gimn. 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21 d. 2022 m. sausio 24 d. – birželio 16 d.
IV gimn. 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 14 d. 2022 m. sausio 17 d. – gegužės 26 d.

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse) skirstomas trimestrais:

1 trimestras 2021 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
2 trimestras 2021 m. gruodžio 1 d. – 2022 m. kovo 16 d.
3 trimestras 2022 m. kovo 17 d. – 2022 m. birželio 23 d.

 

IV gimnazijos klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jam suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

(Išrašas atnaujintas 2021.09.27)