Bendrasis ugdymas

Mokslo metų trukmė
Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 2020–2021 m.m.:

Ugdymo proceso trukmė:
1–4 klasių mokiniams – 175,
5–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniams – 185,
IV gimnazijos klasių mokiniams – 163 ugdymo dienos.

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 2021 m. birželio 4 d. 35
5–8 ir I–III gimn. 2021 m. birželio 18 d. 37
IV gimn. 2021 m. gegužės 20 d. 33

Licėjus dirba 5 dienas per savaitę.

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams – 2021 m. birželio 7 d., 5–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniams – 2021 m. birželio 21 d., IV gimnazijos klasių mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Visų klasių mokiniams vasaros atostogos trunka iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (1–4 klasėse), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu antrosios dalies (I–II gimnazijos klasėse) ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (III–IV gimnazijos klasėse) programas skirstomas pusmečiais:

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 15 d. 2021 m. sausio 18 d. – birželio 4 d.
I–III gimn. 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 22 d. 2021 m. sausio 25 d. – birželio 18 d.
IV gimn. 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 12 d. 2021 m. sausio 13 d. – gegužės 20 d.

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse) skirstomas trimestrais:

1 trimestras 2020 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 27 d.
2 trimestras 2020 m. lapkričio 30 d. – 2021 m. kovo 12 d.
3 trimestras 2021 m. kovo 15 d. – 2021 m. birželio 18 d.

 

IV gimnazijos klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

(Išrašas atnaujintas 2020.09.16)