Bendrasis ugdymas

Mokslo metų trukmė
Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 2018–2019 m.m.:

Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniams – 185, IV gimnazijos klasių mokiniams – 165 ugdymo dienos;

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 3 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 2019 m. birželio 7 d. 35
5–8 ir I–III gimn. 2019 m. birželio 21 d. 37
IV gimn. 2019 m. gegužės 24 d. 33

Licėjus dirba 5 dienas per savaitę.

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams – 2019 m. birželio 10 d., 5–8 klasių, I–III gimnazijos klasių mokiniams – 2019 m. birželio 25 d., IV gimnazijos klasių mokiniams – pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Visų klasių mokiniams vasaros atostogos trunka iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.;

 

Uugdymo procesas pagal pradinio ugdymo (1–4 klasėse), pagrindinio ugdymo antrosios dalies (I–II gimnazijos klasėse) ir vidurinio ugdymo (III–IV gimnazijos klasėse) programas skirstomas pusmečiais:

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2019 m. sausio 18 d. 2019 m. sausio 21 d. – birželio 7 d.
I–III gimn. 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 25 d. 2019 m. sausio 28 d. – birželio 21 d.
IV gimn. 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 11 d. 2019 m. sausio 14 d. – gegužės 24 d.

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse) skirstomas trimestrais:

1 trimestras 2018 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
2 trimestras 2018 m. gruodžio 3 d. – 2019 m. kovo 15 d.
3 trimestras 2019 m. kovo 18 d. – 2019 m. birželio 21 d.

 

IV gimnazijos klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu,  raštišku jo prašymu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į pamokas gali neatvykti 1–5 klasių mokiniai, 25 laipsniams šalčio ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į pamokas mokiniams, vykdomas. Mokiniams neatvykusiems į pamokas, mokymusi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Paskelbus ekstremalią padėtį ar iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

(Išrašas iš 2018-2019 m. m. Ugdymo plano)