Bendrasis ugdymas

Mokslo metų trukmė
Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 2019–2020 m.m.:

Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 175, 5–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniams – 185, IV gimnazijos klasių mokiniams – 163 ugdymo dienos;

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 2 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 2020 m. birželio 5 d. 35
5–8 ir I–III gimn. 2020 m. birželio 19 d. 37
IV gimn. 2020 m. gegužės 20 d. 33

Licėjus dirba 5 dienas per savaitę.

 

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2019 m. spalio 28 d. – spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019 m. gruodžio 23 d. – 2020 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2020 m. vasario 17 d. – vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2020 m. balandžio 14 d. – balandžio 17 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams – 2020 m. birželio 8 d., 5–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniams – 2020 m. birželio 22 d., IV gimnazijos klasių mokiniams – pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Visų klasių mokiniams vasaros atostogos trunka iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.;

 

Ugdymo procesas pagal pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (1–4 klasėse), pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu antrosios dalies (I–II gimnazijos klasėse) ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu (III–IV gimnazijos klasėse) programas skirstomas pusmečiais:

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 17 d. 2020 m. sausio 20 d. – birželio 5 d.
I–III gimn. 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 24 d. 2020 m. sausio 27 d. – birželio 19 d.
IV gimn. 2019 m. rugsėjo 2 d. – 2020 m. sausio 10 d. 2020 m. sausio 13 d. – gegužės 20 d.

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse) skirstomas trimestrais:

1 trimestras 2019 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 29 d.
2 trimestras 2019 m. gruodžio 2 d. – 2020 m. kovo 13 d.
3 trimestras 2020 m. kovo 16 d. – 2020 m. birželio 19 d.

 

IV gimnazijos klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į pamokas gali neatvykti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į pamokas mokiniams yra vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į pamokas, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje viršijus 28 laipsnius šilumos, sporto salėje – 24 laipsnius šilumos, ugdymo procesas koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

Esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, licėjaus direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo.

(Išrašas atnaujintas 2019.09.04)