Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisija mokykloje atlieka šias funkcijas:

  • analizuoja mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus;
  • analizuoja mokinių nelankomumo, vėlavimo į pamokas priežastis;
  • analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas;
  • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą;
  • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą;
  • teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
  • įvykus krizei mokykloje, organizuoja krizės valdymo priemones;
  • inicijuoja mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS 2017-2018 M. M.

Eil

Nr.

Komisijos nario vardas ir pavardė Pareigos
1. Komisijos pirmininkė –  
                              Rūta Beinoravičiūtė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2. Komisijos pirmininkės pavaduotoja –  
                              Ernesta Smalinskė direktoriaus pavaduotoja neformaliajam ugdymui
  Komisijos nariai:  
3.                             Dovilė Deltuvienė tėvų atstovas (Licėjaus taryba)
4.                             Loreta Dirsienė socialinė pedagogė
5.                             Vitalija Kruglaja socialinė pedagogė
6.                             Dangolia Kušlevič-Veršekienė psichologė
7.                             Violeta Laurinaitienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
8.                             Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė direktoriaus pavaduotoja inžineriniam ugdymui
9.                             Rūta Olšauskė psichologė
10.                             Jovita Ponomariovienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui
11.                             Irma Rauckytė logopedė ir specialioji pedagogė
12.                             Violeta Simonavičiūtė sveikatos priežiūros specialistė (Vilniaus visuomenės sveikatos biuras)

Vaiko gerovės komisijos posėdžių sekretorė – Vilma Vitėnienė, matematikos vyresnioji mokytoja, IIa klasės auklėtoja.