Asmens duomenų apsauga

  informacija atnaujinta 2023-04-20

 

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio 7 dalimi, duomenų valdytojas informuoja, jog paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno duomenys:
MB „Veiklos sprendimai“
Tomas Gagys
Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius
  +370 672 43319
  dap@veiklos-sprendimai.lt

 

Skip to content