Ugdymas karjerai

 

Ugdymo karjerai tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas – mokinių nuostatas, gebėjimus, žinias bei supratimą, reikalingą karjeros konstravimui besikeičiančioje visuomenėje, atsižvelgiant į asmeninius poreikius, polinkius, siekius ir galimybes.

Keturios karjeros kompetencijos:

  • Savęs pažinimo – pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis,
  • Karjeros galimybių pažinimo – rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti kintantį darbo pasaulį,
  • Karjeros planavimo – kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti karjeros planą,
  • Karjeros įgyvendinimo – taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ir darbo) aplinką.

 

Licėjus įgyvendina švietimo ir mokslo ministro tvirtinamą UGDYMO KARJERAI PROGRAMĄ, dalykų mokytojai ugdymą karjerai integruoja į dalykų mokymą, klasių vadovai į klasių veiklas.

Licėjuje organizuojami profesinio informavimo renginiai, profesionalų paskaitos, mokiniai vyksta į profesinio veiklinimo vizitus įmonėse ir organizacijose. Kasmet Licėjuje organizuojama Karjeros savaitė kviečia prisijungti ne tik profesionalus, bet ir mokinių tėvus. Vyksta profesinis mokinių konsultavimas, sprendžiant karjeros problemas, susijusias su socialiniais sveikatos, psichologiniais ir kitais veiksniais.

Ugdymo karjerai ir profesinio orientavimo klausimais VGTU inžinerijos licėjuje galima kreiptis:

  • Loreta Dirsienė, socialinė pedagogė, 109 kab.
  • Egidijus Meiženis
  • Dangolia Veršekienė, psichologė, 316 kab.

 

Vaizdinė medžiaga  
   

 

http://www.mukis.lt – Mokinių ugdymo karjerai informacinė svetainė

https://www.aikos.smm.lt/ – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema

https://uzt.lt/ – Užimtumo tarnyba

https://www.skvc.lt/ –Studijų kokybės vertinimo centras

http://www.euroguidance.lt/ – Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje

https://www.idialogue.lt/ – Sėkmingos karjeros platforma

http://lamabpo.lt/ – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti