Ar viskas taip paprasta?

Respublikinė mokytojų metodinė konferencija
„STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“
2020 01 17

VGTU inžinerijos licėjus – inovatyvus ir aktyvus STEAM ambasadorius Lietuvoje ir Europoje

Kokie šiandien yra siūlomi inovatyviausi, perspektyviausi ugdymo sprendimai ir galimybės XXI amžiaus mokiniui Lietuvoje?

Šis klausimas išsamiai gvildentas 2020 m. sausio 17 dieną Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjuje vykusioje respublikinėje mokytojų metodinėje konferencijoje „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“ Renginyje dalyvavo daugiau nei 100 pedagogų iš 50 Lietuvos mokyklų.
Licėjaus direktorė Regina Mikalauskienė, sveikindama konferencijos dalyvius, kalbėjo apie strateginius ir konceptualius mokyklos žingsnius, pabrėžė, kaip svarbu tikslingai ir vieningai kurti mokyklos išskirtinumą bei siekti ugdymo kokybės.

Konferencijos metu oficialiai paskelbtas licėjaus STEAM centro atidarymas. Nuo 2019 m. gruodžio mėn. VGTU inžinerijos licėjuje įkurtas STEAM centras, kurio veiklą reglamentuoja nuostatai ir veiklos programa 2020-2022 m. STEAM centras licėjuje įkurtas kaip priemonė, užtikrinsianti sėkmingą STEAM modelio taikymą bei integravimą į bendrąjį ugdymą. Nuo 2019 m. VGTU inžinerijos licėjus priklauso STEM School Label mokyklų tinklui ir kaip šio tinklo bei ženklo mokykla-ambasadorė įsipareigoja bendradarbiauti su kitomis šalies jau esamomis STEAM mokyklomis ir mokyklomis, dar tik besirengiančiomis įgyvendinti STEAM modelį bendrojo ugdymo procese.

Konferencijoje savo įžvalgomis STEAM tema dalijosi Vilniaus m. savivaldybės Bendrojo ugdymo skyriaus vedėja Diana Petkūnienė, Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė Ona Vaščenkienė, VU habil. dr. prof. Vilija Targamadzė, VDU doc. dr. Romualda Lazauskaitė bei VGTU inžinerijos licėjaus atstovai. Konferencijos tikslas – aktualizuoti STEAM ugdymo realijas Lietuvos švietimo sistemoje pristatant STEM School Label portalą kaip STEAM veiklų įsivertinimo sistemą, pateikiant VGTU inžinerijos licėjaus STEAM centro integruotos tarpdalykinės veiklos pavyzdžių bei akcentuojant STEAM modelio įgyvendinimo Lietuvos švietimo sistemoje iššūkius ir lūkesčius.

Kas yra STEAM?

Vytauto Didžiojo universiteto doc. dr. R. Lazauskaitė, projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis” STEAM srities švietimo metodų specialistų grupės vadovė, skaitė pranešimą „STE(A)M centrai Lietuvoje: iššūkiai ir lūkesčiai“. Mokslininkė priminė, kad STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno/dizaino, matematikos sritis (angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics). Kartu tai kūrybiškumo kompleksinis ugdymas, įvairių mokslų žinių siejimas ir praktinis pritaikymas. Anot doc. dr. R. Lazauskaitės, „STE(A)M yra ugdymas, kuriame formuluojama gamtamokslinė ar techninė problema, sprendžiama tarpdisciplininių tyrinėjimų ir modeliavimo būdu. Tai yra ir mokymasis dirbti tarpdisciplininėje komandoje bendradarbiaujant.“ STEAM formuoja įgūdžius, kurie vis labiau reikalingi ateities profesijoms.

Kokia yra bendradarbiavimo nauda?

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė O. Vaščenkienė pranešime „STEAM mokyklų tinklo realijos ir perspektyvos“ akcentavo, kad STEAM tinklo paskirtis – kurti STEAM mokyklų bendruomenę, skatinti partnerystę ir dalintis gerąja praktika. Ši konferencija – puikus pavyzdys. O. Vaščenkienė pažymėjo, kad visos mokyklos, tapdamos STEAM mokyklų tinklo narėmis, įsipareigoja įgyvendinti sukurtą STEAM veiksmų planą, pagal galimybes išbandyti ugdymo proceso naujoves, dalyvauti diskusijose svarstant naujus su ugdymo procesu susijusius dokumentus, bendradarbiauti tinklo viduje, pagal galimybes kviestis tinklo mokyklų atstovus į savo mokyklos renginius, konsultuoti mokyklas, norinčias prisijungti prie tinklo, dalyvauti STEAM tinklo mokyklų susitikimuose, sudaryti sąlygas mokytojams dalyvauti STEAM kompetencijų tobulinimo renginiuose. STEAM mokykla įgyvendina platesnę ir gilesnę STEAM programą, bendradarbiauja su verslu ar kitais būdais skatina mokinius pasirinkti su šiais dalykais susijusias profesijas; mokytojai nuolat tobulina kompetencijas, ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas, aktyvaus ugdymo metodus. 

Kaip stiprinamas mąstymo gebėjimų ugdymas?

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Bagdžiūnaitė-Litvinaitienė pristatė VGTU inžinerijos licėjaus STEAM modelio koncepciją „STE(A)M modelis Lietuvos švietime: ar tikrai viskas taip paprasta?“ Benjamino Bloomo sukurta taksonomija pagrįsta koncepcija tapo pagrindu planuojant ir organizuojant ugdymo procesą. Pagrįstas STEAM ugdymas skatina kūrybiškumą ir inovacijas, stiprina bendradarbiavimo, bendravimo įgūdžius bei kritinį mąstymą. Žinoma, susiduriama ir su nemenkais iššūkiais: programomis, motyvacija, priemonėmis, tvarkaraščio planavimu, kompetencijomis.

Kaip tapti patyrusia STEAM mokykla ir gauti eksperto statusą?

Konferencijos metu susirinkusiems pedagogams buvo pristatytas STEM School Label įsivertinimo portalas. Direktorės pavaduotoja ugdymui Ernesta Smalinskė savo pranešime „Mokyklos bendrojo ugdymo strategijos pokyčiai įgyvendinant STE(A)M modelį: STEM School Label įsivertinimo kriterijai“ kalbėjo apie tai, kokius pradinius žingsnius turėtų žengti mokykla, siekianti STEAM mokyklos statuso, akcentavo svarbiausius kriterijus bei veiklos kryptis, kurių sėkmingas įgyvendinimas leistų mokyklai įsivertinti savo pokyčių kokybę ir pelnyti atitinkamo lygmens STEM School Label mokyklos ženklą. Mokytojai turėjo galimybę praktiškai išbandyti STEM School Label portalą bei jo veikimo principus.

Kokios VGTU inžinerijos licėjaus STEAM centro tarpdalykinės veiklos pristatytos?

Licėjaus mokytojai šalies kolegoms pristatė integruotas STEAM pamokas, dalijosi gerąja patirtimi bei iššūkiais, su kuriais susiduriama ugdymo procese siekiant įgyvendinti STEAM modelį: „Raumenys ir griaučiai: svertų sistema“ (I. Jurčiukonis, fizikos ir inžinerijos mokytojas; E. D. Jankauskienė, biologijos mokytoja metodininkė), „Augalo žiedo sandaros nagrinėjamas ir modeliavimas“ (E. Lukšaitė, biologijos mokytoja metodininkė; L. Dapkevičius, inžinerijos mokytojas), „Uragano kelio nuspėjimas ir evakuacijos laiko vietos laiku nustatymas“ (N. Reisienė, matematikos mokytoja ekspertė; L. Bagdzevičiūtė, chemijos ir inžinerijos mokytoja), „Su micro:bi‘tais afrikietišku ritmu“ (G. Kovalenkienė, vyresnioji muzikos mokytoja; P. Fikert, inžinerijos ir IT mokytojas), „Druskos rūgšties cheminės ir biologinės savybės“ (E. Sodaitienė, vyresnioji chemijos mokytoja; A. Matvijenkaitė, vyresnioji biologijos mokytoja), „Architektūros stilių (romanikos ir gotikos) pagrindinių elementų atpažinimas pasitelkiant IT“ (A. Oškinytė, istorijos mokytoja; P. Stefanovič, IT mokytojas metodininkas), „Bakterijų panaudojimas inovatyvioje biocementavimo technologijoje“ (A. Čebelienė anglų k. mokytoja ekspertė; E. Viteikienė, anglų k. vyresnioji mokytoja; E. D. Jankauskienė, biologijos mokytoja metodininkė) ir daugelis kitų integruotų pamokų pavyzdžių. Šios veiklos – puiki VGTU inžinerijos licėjaus šūkio „Išlaisvinkime kūrybiškumą!“ iliustracija.

Raumenys ir griaučiai: svertų sistema (I. Jurčiukonis, fizikos ir inžinerijos mokytojas; E. D. Jankauskienė, biologijos mokytoja metodininkė)
   
Augalo žiedo sandaros nagrinėjamas ir modeliavimas (E. Lukšaitė, biologijos mokytoja metodininkė; L. Dapkevičius, inžinerijos mokytojas)
   
Uragano kelio nuspėjimas ir evakuacijos laiko vietos laiku nustatymas (N. Reisienė, matematikos mokytoja ekspertė; L. Bagdzevičiūtė, chemijos ir inžinerijos mokytoja)
   
Su micro:bi‘tais afrikietišku ritmu (G. Kovalenkienė, vyresnioji muzikos mokytoja; P. Fikert, inžinerijos ir IT mokytojas)
   
Druskos rūgšties cheminės ir biologinės savybės (E. Sodaitienė, vyresnioji chemijos mokytoja; A. Matvijenkaitė, vyresnioji biologijos mokytoja)
   
Architektūros stilių (romanikos ir gotikos) pagrindinių elementų atpažinimas pasitelkiant IT (A. Oškinytė, istorijos mokytoja; P. Stefanovič, IT mokytojas metodininkas)
   
Bakterijų panaudojimas inovatyvioje biocementavimo technologijoje (A. Čebelienė anglų k. mokytoja ekspertė; E. Viteikienė, anglų k. vyresnioji mokytoja; E. D. Jankauskienė, biologijos mokytoja metodininkė)
   

Baigiamąsias konferencijos įžvalgas suformulavo Vilniaus universiteto habil. dr. prof. Vilija Targamadzė. Profesorė akcentavo, kad svarbu – projekcija, ėjimas į priekį, tolimesnių gairių formulavimas, ir pabrėžė, jog STEAM yra perspektyvus ugdymas, nes kūrybinga, nuolat besimokanti valstybė yra konkurencinga šalis pasaulyje. Būtinas švietimo ir verslo bendradarbiavimas, pusiausvyra tarp tiksliųjų, gamtos, socialinių ir humanitarinių mokslų, pasitikėjimas aukštos kvalifikacijos pedagoginiu personalu. Štai tokie lūkesčiai keliami inovatyviam XXI amžiaus ugdymui.

VGTU inžinerijos licėjus, taikydamas modernius ugdymo metodus ir kurdamas inovatyvią infrastruktūrą, atsigręždamas į šiuolaikinio mokinio poreikius, dalindamasis savo gerąja patirtimi, tampa aktyviu STEAM ambasadoriumi Lietuvoje ir Europoje.

 

Konferencijos pranešimai  

STEAM mokyklų tinklo realijos ir perspektyvos
Autorius:
Ona Vaščenkienė | Ugdymo turinio rengimo skyriaus metodininkė 

 

 

Mokyklos bendrojo ugdymo strategijos pokyčiai įgyvendinant STE(A)M modelį: STEM School Label įsivertinimo kriterijai
Autorius:
Ernesta Smalinskė | VGTU inžinerijos licėjus 

 

 

STEAM centrai Lietuvoje: iššūkiai ir lūkesčiai
Autorius:
Romualda Lazauskaitė | Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”, STEAM srities švietimo metodų specialistų grupės vadovė

 

 

Projekcinės pedagogikos. Eskizo brėžtis
Autorius:
habil. dr. profesorė Vilija Targamadzė

Nuotraukų galerija

Skip to content