2018-2019 m. VGTU inžinerijos licėjus dalyvauja projekte „RENKUOSI MOKYTI – MOKYKLŲ KAITAI“

Projektas grindžiamas nuostata, kad įtraukusis ugdymas – tai kiekvieno besimokančio poreikius atliepiantis ugdymas, o įtraukiuoju ugdymu besiremianti mokykla – tai mokykla, kurioje gera ir sekasi kiekvienam vaikui.

VGTU inžinerijos licėjaus projekto komanda:

Regina Mikalauskienė – licėjaus direktorė
Rita Gagiškienė – direktorės pavaduotoja ugdymui
Jovita Andrijauskaitė – pradinio ugdymo mokytoja, licėjaus pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Urtė Šegždavičiūtė – lietuvių kalbos mokytoja (5-8 kl.)
Diana Lisovskaja – pradinio ugdymo, anglų k. mokytoja (Dvarčionių skyrius)
Kamilė Pudžemytė – pradinio ugdymo mokytoja („Renkuosi mokyti“ programos mokytoja)

 

 

2018 m. rudenį atliktas įtraukioju ugdymo situacijos VGTU inžinerijos licėjuje tyrimas (mokinių, jų tėvų ir mokytojų apklausos), kurio išvados leidžia licėjaus bendruomenei įsivertinti situaciją, diskutuoti aktualias klausimais bei padeda priimti sprendimus bendruomenės nuostatų keitimui ir įtraukiojo ugdymo stiprinimui.

Remiantis tyrimo išvadomis licėjaus  projekto komanda 2018 m. spalio-gruodžio mėn. parengė pokyčio įgyvendinimo projektą „Integruoti trumpalaikiai mokinių namų darbų projektai – mokinių mokymosi motyvacijai ir pažangai“, kurį licėjuje planuojama vykdyti iki 2020 m. gegužės mėn.

Trumpas projekto aprašymas

2018 m. rugsėjį atlikus situacijos analizę remiantis klausimynais nusistatyta mokyklos problema – apie 60 proc. 1-4 kl. mokinių mokymosi motyvacija mažėja dėl skiriamų atskirų dalykų namų darbų, kuriems vaikai sugaišta per daug laiko (vidutiniškai ~30-50 min/ per dieną.); tyrimas taip pat atskleidė, kad dažnai namų darbų užduotys nėra diferencijuojamos, dažniausia tai – klasėje išmoktų dalykų monotoniškas kartojimas, įtvirtinimo pratimai pratybose ir pan., todėl mokinimas ir jų tėvams ne visada aiški šių darbų prasmė, mokytojos ne visada skiria pakankamai dėmesio darbų tikrinimui, ne visada pamatuojama šio darbo įtaka vaiko pažangai), – buvo nuspręsta tobulinti namų darbų skyrimo tvarką pradinėse klasėse, tam numatant ne mažiau kaip po 4 trumpalaikius (nuo 1 iki 2 savaičių) projektinius darbus (konstravimas, modeliavimas, maketo, žaidimo kūrimas, informacijos rinkimas ir pan.) vykdymą per pusmetį vietoj kasdieninių namų darbų. Projektinių darbų temos planuojamos pusmečiui atsižvelgiant į konkrečios klasės ugdymo turinio: pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos, inžinerijos temas jas siejant prasminiais ryšiais. Taip pat svarbu, kad į šių projektų vykdymą bus įtraukiami mokinių tėvai, kurie taps svarbūs pagalbininkai savo vaikams atliekant praktinius darbelius, padės vaikams rasti reikiamą informaciją, pristatyti darbus ir pan..  Šios veiklos išbandymui pasirinktos 3 licėjaus pradinės klasės (dvi pirmokų ir viena antrokų), kurių mokytojos pasiūlė šią idėją, sutiko koreguoti ilgalaikius savo dalykų planus ir pagal juos vykdyti numatytas veiklas iki mokslo metų pabaigos. Pasibaigus projektui licėjaus administracija kartu su mokytojomis atliks pakartotinį tyrimą ir įvertins pradinių klasių mokinių namų darbų prasmingumo pokyčius bei mokinių pažangą.

Pokyčio nauda/poveikis mokiniams ir poveikis mokyklos bendruomenei

 

–        padidės mokinių mokymosi motyvacija (bent 80% kiekvienos klasės mo­ki­nių džiaugsis atliekamomis veiklomis mokykloje ir namuose);

–        patobulės mokinių gebėjimas planuoti, paskirstyti savo laiką (ne mažiau kaip 60% kiekvienos klasės mokinių gebės laiku ir iki galo atlikti trumpalaikes pro­jektines veiklas);

–        į ugdymo procesus aktyviau įsitrauks mokinių tėvai (bent 40% kiekvienos klasės mokinių tėvų dalyvaus siūlomose veiklose, kartu su vaikais atliks užduotis).

 

Projekto veiklų dienoraštis (pildoma…)

 

Skip to content