Pristatyti licėjaus sveikatos indekso tyrimo rezultatai

Šių mokslo metų rugsėjo–spalio mėn. licėjuje buvo atliktas mokyklos sveikatos indekso tyrimas. Sveikatos indeksas vertintas pagal tokius kriterijus kaip  licėjaus infrastruktūra ir vykdoma sveikatos politika, žalingi įpročiai, fizinė savijauta ir sveikata, psichologinė savijauta, lytinė elgsena. Individualūs licėjaus sveikatos indekso vertinimo rezultatai ir rekomendacijos dėl mokinių sveikatos ugdymo(si) ir ugdymo(si) aplinkos licėjuje gerinimo bei  palyginamieji licėjaus ir kitų to paties tipo neįvardintų mokyklų sveikatos indekso vertinimo rezultatai pagal kriterijus ir  paties licėjaus dvejų metų rezultatai pristatyti mokyklos bendruomenei šių metų sausio 27 dieną. Susitikime su tyrimo rengėjais licėjaus bendruomenei atstovavo Mokinių tarybos, mokinių Sporto tarybos, Mokytojų tarybos atstovai, pagalbos mokiniui specialistai ir administracija. Remiantis sveikatos indekso vertinimo kriterijų balų skaičiavimo rezultatais, licėjaus sveikatos indeksas sudaro apie 68 proc. maksimalaus sveikatos indekso balo. Tyrimą atliko, jo rezultatus pristatė ir ataskaitą parengė VšĮ „Nacionalinės plėtros institutas“.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Laurinaitienė