Elgesio taisyklės

Mokinių pareigos:

 1. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovybę ir visą mokyklos personalą, paisyti jų nuomonės.
 2. Stropiai mokytis, nuolat lankyti mokyklą, nepraleisti pamokų be pateisinamosios priežasties.
 3. Vykdyti mokyklos vadovybės ir pedagoginio personalo reikalavimus, tiesiogiai susijusius su mokymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu.
 4. Atvykus į mokyklą po ligos iš karto klasės vadovui pateikti pateisinamąjį dokumentą dėl praleistų pamokų; jei praleista daugiau kaip trys dienos, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą.
 5. Nevėluoti į pamokas be pateisinamosios priežasties.
 6. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. klasės vadovui pristatyti Vaiko sveikatos pažymėjimą.
 7. Saugoti mokyklos turtą: tausoti mokyklos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas.
 8. Dėvėti mokyklinę uniformą (penktadieniais leidžiama ateiti be mokyklinės uniformos švariai, tvarkingai ir padoriai apsirengus).
 9. Mokyklos patalpose nedėvėti galvos apdangalų. 5–12 klasių mokiniai kailinius, paltus, puspalčius, striukes, lietpalčius privalo kabinti tik rūbinėje.
 10. Laikytis higienos reikalavimų.
 11. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga.
 12. Pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis pamokos darbo tvarkos. Mokiniai mokykloje privalo turėti mokinio pažymėjimą, jį pateikti, jei paprašo mokyklos budėtojas, mokytojas, mokyklos vadovai.
 13. Išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius galima tik mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leidus.
 14. Mokinys mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos turi atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokytojai ir bibliotekos vedėja.
 15. Mokinys išvykdamas iš mokyklos privalo grąžinti mokinio pažymėjimą.
 16. Valgykloje valgyti kultūringai, netrukdyti kitiems; kojomis nestumdyti kėdžių; pavalgius nunešti indus į plovyklą.
 17. Saugoti ir puoselėti mokyklos aplinką.
 18. Būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
 19. Griežtai laikytis kelių eismo taisyklių, priešgaisrinės saugos ir darbo saugos reikalavimų.

 

Mokiniams draudžiama:

 1. Kviestis į mokyklą pašalinius asmenis be administracijos leidimo.
 2. Ateiti į mokyklą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų.
 3. Atsinešti arba vartoti mokykloje ar jos teritorijoje alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines, toksines medžiagas.
 4. Bet kuriais savo veiksmais sukelti fizinį ir moralinį skausmą, daryti materialinę žalą, sudaryti žmonių sveikatai ir gyvybei pavojingas situacijas.
 5. Sudaryti turtinius sandorius tarp mokinių, pasisavinti svetimus daiktus.
 6. Įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją, bei daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu: ginklus, peilius, dujų balionėlius, pirotechninius gaminius ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus.
 7. Ateiti į mokyklą su šokiruojančia, trikdančia aplinkinius apranga, šukuosena, makiažu, papuošalais, manikiūru bei mokykloje dėvėti papuošalus, keliančius pavojų asmens saugumui.
 8. Mokykloje ar jos teritorijoje rūkyti, keiktis ir žaisti azartinius žaidimus.
 9. Mokyklos patalpose (išskyrus sporto sales) žaisti judriuosius žaidimus.
 10. Virtualioje ir viešoje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją, įrašinėti kitų mokyklos bendruomenės narių pokalbius, filmuoti.
 11. Savavališkai išeiti iš pamokų.
 12. Išeiti iš mokyklos teritorijos pamokų, laisvų pamokų („langų“) ir pertraukų metu.
 13. Pamokos metu vaikščioti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką.
 14. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais.
 15. Gadinti ar pasisavinti mokyklos turtą. Už sąmoningą inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako materialiai.
 16. Tai, kas pagal susitarimą nepriimtina, paimama iš mokinio, perduodama direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir grąžinama tik jo tėvams (globėjams, rūpintojams). Daiktai saugomi ne ilgiau kaip 3 darbo dienas.

 

Skip to content