Inžinerija pradiniame ugdyme

Pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programa skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl išskirtinių asmens gabumų matematikai, gamtos mokslams, technologijoms ir inžinerinei kūrybai, nuosekliai, sistemingai ir kryptingai ugdyti ir suteikti jiems reikiamų žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų.

Programos tikslas – suteikti asmeninės, sociokultūrinės, pilietinės brandos pradmenis, bendrąjį elementarųjį raštingumą, matematikos, gamtos mokslų, technologijų kompetencijų pradmenis, papildytu inžinerijos sampratos ir inžinerinės kūrybos elementais; ugdyti kūrybingą, atsakingą asmenybę, atsižvelgiant į mokinio interesus, padėti pasirengti mokytis pagal pagrindinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programą.

Baigus programą, įgyjamas pradinis išsilavinimas ir išugdomi inžinerinių gebėjimų pradmenys. Mokiniai geba atpažinti, pažinti, tyrinėti paprastus inžinerinius procesus, elementus, produktus, atlikti nesudėtingas inžinerines kūrybines užduotis.

Programos turinį sudaro visi mokomieji dalykai pagal bendruosius ugdymo planus: dorinis ugdymas (tikyba / etika), lietuvių kalba (gimtoji), užsienio kalba, matematika, pasaulio pažinimas, dailė ir technologijos, muzika, kūno kultūra ir specializuoto ugdymo krypties pagrindinis privalomas –  inžinerijos dalykas.

Inžinerinio ugdymo programos įgyvendinimas VGTU inžinerijos licėjaus 1-4 klasėse

Dailės ir technologijų  dalyko viena savaitinė pamoka 1-4 klasėse keičiama inžinerijos dalyku. Inžinerijos pamokas (1k./sav.) pradinių klasių mokinimas veda inžinerijos mokytojai arba pačios pradinių klasių mokytojos, susipažinusios su pradinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu programa bei bendradarbiaudamos su licėjaus gamtamokslinių disciplinų mokytojais, dirbančiais su  pagrindinio ir vidurinio ugdymo programomis.

 

Siekiant atskleisti įvairiapusį pasaulio vaizdą, ugdyti mokinių gebėjimus derinti inžinerinę, dalykinę ir bendrąsias kompetencijas – visos pradinių klasių mokytojos iki 25 proc. inžinerinio ugdymo programos turinio integruoja  į kitų savo dėstomų dalykų programas, t.y.:

  • kalbiniam ugdymui adaptuoja inžinerinio turinio tekstus, susipažįsta su inžinerijos mokslo sąvokomis;
  • praktiškai tyrinėja naujai išmoktus pasaulio pažinimo dalykus bei reiškinius;
  • matematikos žinias pritaiko kuriant įvairius maketus, modelius iš antrinių žaliavų, atliekant nesudėtingus praktinio pobūdžio skaičiavimus (plotas, tūris, kiekis ir pan.);
  • susipažįsta su medijų inžinerija, įvairių dalykų žinias gilina dažnai pasitelkdami informacines technologijas;
  • mokydamiesi muzikos nagrinėja instrumentų sandarą, garsinius reiškinius.

Iki 10 proc. dalykui skirtų pamokų pradinių klasių mokytojos organizuoja ne pamokų, o trumpalaike projektine forma STEM, mokslo, menų, pasaulio pažinimo temomis ne tik licėjaus, bet ir kitose aplinkose, t.y.: muziejuose, atviros prieigos edukaciniuose centruose, Vilniaus Gedimino technikos universiteto laboratorijose, bibliotekose bei virtualiose mokymosi aplinkose.

1–4 klasių mokiniams tikslingai siūlomos ir neformaliojo švietimo programos, praplečiančios inžinerinę kompetenciją, tai: robotika, programavimas, šachmatai.

Siekdamos tenkinti mokinių pažintinius poreikius bei polinkį per praktinę veiklą pažinti aplinkos reiškinius, visos pradinių klasių mokytojos su mokiniais planuoja bei įgyvendina ne mažiau kaip 2-3 inžinerinius projektinius darbus per mokslo metus vadovaudamiesi licėjaus inžinerinio projektinio darbo aprašu.

Inžinerijos projektinis-kūrybinis darbas – tai kasmetinis Licėjaus 1-4 klasių mokinio ar mokinių grupės kartu su mokytojais iš dalies savarankiškai parengtas ilgalaikis (nuo 2 iki 5 sav.) darbas, kuriame nagrinėjama mokinio(-ų) pasirinkta gamtinės ir/ar žmogaus sukurtos aplinkos; paprastų inžinerinių procesų, elementų, produktų situacija ir/ar iškelta problema, paremta mokinio(-ų) praktinės veiklos (tyrimais, eksperimentais, stebėjimu, konstravimu ir pan.) gautomis išvadomis.

Inžinerijos darbo tikslas – padėti pradinių klasių mokytojams ir 1-4 kl. mokinimas ugdyti bei ugdytis inžinerinę kompetenciją, kurios esminis gebėjimas yra pažinti, atpažinti, tyrinėti inžinerinio turinio (procesų, elementų, produktų sandaros ir sąveikos) situacijas, problemas, užduotis; gebėti atpažinti inžinerinių įgūdžių pritaikymą kasdieninėje žmogaus veikloje; mokytojui padedant atlikti ir pristatyti nesudėtingus tyrimus.

Projektinio – kūrybinio darbo baigiamasis aprašymas rengiamas mokinio(-ų) kartu su mokytoju pagal baigiamojo darbo aprašo reikalavimus (priedas Nr.1).

Projektinio – kūrybinio darbo pristatymas – tai mokinio(-ų) iš dalies savarankiškai (konsultuojantis su mokytojais) atlikto darbo kūrybiškas demonstravimas; pristatymą gali sudaryti: prezentacija, plakatas, tyrinėjimo medžiaga, sukonstruotas daiktas, modelis, maketas ir pan. bei jo komentavimas, paaiškinimas, darbo eigos papasakojimas, kurį atlieka patys mokiniai.

Kasmet vasario – kovo mėn. licėjuje organizuojamas geriausiai pavykusių, originaliausių baigiamųjų projektinių – kūrybinių darbų pristatymų vertinimas ir atranka, kurią vykdo pradinį bei inžinerinį ugdymą kuruojantys Licėjaus vadovai, pradinių klasių ir inžinerijos mokytojai; bei viešas atrinktų darbų pristatymas VGTU inžinerijos licėjaus pradinių klasių „Mažojo mokslininko“ konferencijoje.

 

VGTU inžinerijos licėjaus pradinių klasių inžinerijos projektinio-kūrybinio darbo aprašas

PRIEDAS 1. darbo aprašų formos 1-4 kl.

 

Baigiamųjų darbų pavyzdžiai:

Antrokų darbų pavyzdžiai   Trečiokų darbų pavyzdžiai   Ketvirtokų darbų
pavyzdžiai

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Gagiškienė