Bendrasis ugdymas

Mokslo metų trukmė
Ugdymo proceso organizavimas

Ugdymo organizavimas 2017–2018 m. m.:

Ugdymo proceso trukmė 1–4 klasių mokiniams – 170 ugdymo dienų, 5–8 klasių ir I–III gimnazijos klasių mokiniams – 181 ugdymo diena, IV gimnazijos klasių mokiniams – 166 ugdymo dienos;

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasės Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
1–4 2018 m. gegužės 31 d. 34
5–8 ir I–III gimn. 2018 m. birželio 15 d. 36
IV gimn. 2018 m. gegužės 25 d. 33

Licėjus dirba 5 dienas per savaitę;

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

 

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams – 2018 m. birželio 1 d., 5–8 klasių, I–III gimnazijos klasių mokiniams – 2018 m. birželio 18 d., IV gimnazijos klasių mokiniams – pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai. Visų klasių mokiniams vasaros atostogos trunka iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.;

 

Uugdymo procesas pagal pradinio ugdymo (1–4 klasėse), pagrindinio ugdymo antrosios dalies (I–II gimnazijos klasėse) ir vidurinio ugdymo (III–IV gimnazijos klasėse) programas skirstomas pusmečiais:

Klasės I pusmetis II pusmetis
1–4 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 12 d. 2018 m. sausio 15 d. – gegužės 31 d.
I–III gimn. 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 19 d. 2018 m. sausio 22 d. – birželio 15 d.
IV gimn. 2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 12 d. 2018 m. sausio 15 d. – gegužės 25 d.

 

Ugdymo procesas pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (5–8 klasėse) skirstomas trimestrais:

1 trimestras 2017 m. rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.
2 trimestras 2017 m. gruodžio 1 d. – 2018 m. kovo 14 d.
3 trimestras 2018 m. kovo 15 d. – 2018 m. birželio 15 d.

 

IV gimnazijos klasės mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu,  raštišku jo prašymu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į mokymosi dienų skaičių.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į pamokas gali neatvykti 1–5 klasių mokiniai, 25 laipsniams šalčio ar žemesnei – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į pamokas mokiniams, vykdomas. Mokiniams neatvykusiems į pamokas, mokymusi reikalinga informacija skelbiama elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.

Paskelbus ekstremalią padėtį ar iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.

(Išrašas iš 2017-2018 m. m. Ugdymo plano)